SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Atatürk

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Mevzuat
Mevzuat

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

E-posta Yazdır PDF

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 17.11.2003/25292
Tebliğler Dergisi : ARALIK 2003/2555

Ek ve Değişiklikler:

1) 25.5.2004/25472 rG (TEMMUZ 2004/2562 TD)
2) 5.4.2005/25777 rG (NİSAN 2005/2571 TD)
3) 23.12.2006/26385 rG (OCAK 2007/2592 TD)
4) 30.12.2006/26392 RG
5) 24.3.2008/26826 rG (NİSAN 2008/2607 TD)
6) 4.3.2009/27159 rG (MART 2009/2618 TD)
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Bilimler Liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Bu Yönetmelik, sosyal bilimler liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Okul: Sosyal Bilimler Liselerini,

c) Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan grubu,

d) Hazırlık Sınıfı: Sosyal Bilimler Liselerinde 9 uncu sınıftan önce öğrencilere Türkçe ve yabancı dilde dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

e) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi,

f) Protokol: Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılan protokolü,

g) Yönerge: (Ek bent: 24.3.2008/26826 RG) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesini,

ifade eder.

Devamını oku...